Certificatieschema asbest

Op 1 april 2019 is het nieuwe Certificatieschema Asbest van kracht. Het nieuwe schema bevat wijzigingen op het gebied van inventariseren en saneren. De, naar onze mening, belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn op het inventariseren van asbest leest u hieronder.

Meldingstermijn LAVS teruggebracht naar één werkdag

Voorheen moest, op enkele uitzonderingen na, een asbestinventarisatie ten minste twee dagen vooraf worden gemeld in het LAVS. Dit is aangepast naar één werkdag, met een uitzondering voor calamiteiten of werkzaamheden met een spoedeisend karakter.
Bij een calamiteit, niet gerapporteerd asbest of een spoedinventarisatie wordt in het asbestinventarisatierapport aangegeven wat de noodzaak is voor een spoedinventarisatie.

Omschrijven af te bakenen gebied

In de oude wetgeving moest het af te bakenen gebied worden omschreven in het asbestinventarisatierapport. Deze eis is bij de aanpassing van het Certificatieschema uit de wetgeving gehaald, en dus niet meer van toepassing.

Openluchtcondities onder het dak

Hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten, die na het verwijderen van het asbesthoudend dak of dakbeschot direct met de open lucht in contact staan, mogen in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden, mits;

  • De toepassingen losliggen of door middel van demontage te verwijderen zijn, waarbij breuk wordt voorkomen;
  • In het rapport is aangegeven dat voorafgaand aan het verwijderen van de toepassing onder openluchtcondities het asbesthoudend dak geheel verwijderd moet zijn.

Openluchtcondities bij een open gevel

Hechtgebonden asbesthoudende toepassingen in een ruimte waarbij ten minste één gevel geheel of gedeeltelijk open is, mogen in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden, mits;

  • De diepte van de ruimte, vanaf de open gevel, minder dan vijftig procent bedraagt van de breedte van de ruimte;
  • Het oppervlak van de opening van de open gevel ten minste vijftig procent bedraagt;
  • De opening mag niet zijn aangebracht om een openluchtsituatie te creëren.

Termijn rapport indienen in LAVS

Binnen tien werkdagen na ondertekening van het asbestinventarisatierapport moeten de gegevens van de uitgevoerde inventarisatie en het asbestinventarisatierapport ingevoerd en opgeslagen worden in het LAVS.

Wijzigingen bij een sanering

Ook op het gebied van saneringen zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo moet bijvoorbeeld de onderdruk in een containment continu gemeten worden en geregistreerd, en bij het saneren van spuitasbest in risicoklasse 2A komt de meetverplichting buiten het containment te vervallen.

De volledige wijzigingen op het gebied van het inventariseren én saneren van asbest.